LookerWeekly.com magazin
LookerWeekly colour logo

Sa Cliom u novu godinu

LookerWeekly colour logoClio logo veliki

Povodom dve decenije postojanja edicije Gral, a u susret predstojećim, novogodišnjim praznicima, LookerWeekly.com magazin i IK CLIO pripremili su za vas uzbudljivu poklon akciju “Sa Cliom u novu godinu”. Tim povodom, u decembru mesecu, poklanjamo četiri knjige!

Četiri poklon knjige pripadaju edi­ci­ji Gral, koja pru­ža mo­guć­nost za su­sret sa naj­ve­ćim do­me­ti­ma svet­ske pro­ze. Ona je osmišljena tako da pred­sta­vi zna­čaj­ne sa­vre­me­ne svet­ske au­to­re i uve­de nji­ho­vu pro­zu na naj­re­pre­zen­ta­tiv­ni­ji na­čin u na­še či­ta­lač­ke na­vi­ke. Po­seb­nu va­žnost bi­bli­o­te­ka Gral ima zbog to­ga što je od­li­ku­ju  ime­na u­gled­ih pre­vo­di­la­ca na­še knji­žev­ne sce­ne.

Šansu da poklon knjiga bude u vašim rukama imaćete svakog četvrtka u decembru. Vaš zadatak će biti da ostavite tačan i najbrži odgovor na zadato pitanje i to na sajtu LookerWeekly.com, ispod teksta o poklon knjizi.

Prvu knjigu poklanjamo već u četvrtak, 4. decembra. Poklon akcija će trajati do 25. decembra.

Pravila poklon akcije LookerWeekly.com i IK CLIO
O korišćenju ličnih podataka u svrhe poklon akcije

Imate komentar?

Unesite tacan odgovor * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Miss Stills Photography: